فعاليت‌های فناورانه (ایجاد شرکتهای نوپا)

  • گرنت به مبلغ 250 میلیون تومان به متخصص و يا كارآفرين جهت هزینه‌های خرید تجهیزات، نیروی انسانی و هزینه اجاره محل طرح دانش‌بنيان تاييد شده
  • حمايت مالی در قالب مکانيزم­های مصوب (نظير پيش خريد)
  • تسهیل در روند دریافت تسهیلات از محل صندوق نوآوری و شکوفایی ‌در صورت تأسيس شركت‌ دانش‌بنيان
  • حمايت از استقرار در پارك‌هاي فناوري، مراكز رشد و نوآوری و همچنين ارايه مشاوره به منظور تکميل و ارتقای طرح کسب و کار با توجه به نيازها و توانايي­های بومی
  • تسهيل ارتباطات با مراکز مصرف کننده، پژوهشی و صنعتی ذيربط
دکمه بازگشت به بالا