دفتر برنامه ریزی و توسعه

معرفی دفتر برنامه ریزی و توسعه

Q6A0164

منصوره میرزایی
معاون دفتر توسعه و سند جامع روابط علمی بین‌المللی


مطالعه و برنامه‌­ریزی

  • تهیه و تدوین برنامه راهبردی مرکز تعاملات بین‌­المللی علم و فناوری؛
  • تدوین و به‌­روزرسانی برنامه‌­های عملیاتی در راستای برنامه راهبردی مرکز؛
  • تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی مرکز؛
  • برنامه‌­ریزی طرح­های توانمندسازی تخصصی کارشناسان مرکز؛
  • راهبری اتاق فکر مرکز؛

نظارت و پیگیری

  • پایش اجرایی‌­سازی برنامه‌­های در حال اجرا؛
  • نظارت بر نحوه هزینه‌­کرد اعتبارات؛
  • تدوین و به‌­روزرسانی گزارش عملکرد مرکز؛

دبیرخانه اجرایی سازی سند جامع روابط علمی بین‌­المللی

  • تدوین نقشه ­راه اجرایی‌­سازی سند جامع روابط علمی بین‌­المللی جمهوری اسلامی ایران در تعامل و همکاری با ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و دستگاه‌­های اجرایی حوزه علم و فناوری؛
  • شناسایی چالش­های اجرایی­‌سازی سند جامع روابط علمی بین‌­المللی در تعامل و همکاری با دستگاه­‌های اجرایی حوزه علم و فناوری و پیشنهاد راهکارهای سیاستی و برنامه‌­های اجرایی با توجه به ظرفیت­‌های موجود؛
  • پایش دوره­ای برنامه­‌ها و اقدامات عملیاتی دستگاه­‌های اجرایی حوزه علم و فناوری در راستای اجرایی­‌سازی سند جامع روابط علمی در تعامل و همکاری با ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور.
سند جامع روابط علمی بین المللی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر یک مقدمه، 5 ماده و 2 تبصره در جلسه شماره 805 مورخ 96/12/15شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است. بر اساس بند 3 ماده 4 (نظارت و راهبری) سند جامع روابط علمی بین المللی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مسئولیت اجرایی سازی مفاد این سند را بر عهده دارد. در حال حاضر، مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری ریاست جمهوری این مسئولیت را بر عهده دارد.
دکمه بازگشت به بالا